Klachtenprocedure | Wij doen ons uiterste best | Newmedix

klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Inleiding

Onze kliniek doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaatsheeft. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van de kliniek, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure.

In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft.

Wat is een klacht?

Elk bericht dat u aan onze kliniek stuurt en waarin u aangeeft ontevreden te zijn over enige gedraging van een medewerker of persoon werkzaam uit naam van de kliniek, zal door ons worden behandeld als een klacht. Onder een bericht vallen hier zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten en onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen de kliniek genomen worden en waar u bij betrokken bent en gevolgen van ondervindt.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van de kliniek kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliënten als eigen medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen eveneens een klacht indienen.

Hoe wordt een klacht ingediend?

Bij het behandelen van een klacht hanteren wij in principe het volgende stappenplan:

Eerst praten

Zodra een klacht is binnengekomen (mondeling of middels een klachtenformulier) zal door de directie een poging gedaan worden om via een gesprek tussen partijen tot een oplossing te komen. Bij de kliniek gaan wij uit van de gedachte dat het aankaarten van een probleem bij de betrokken partij veel leed kan voorkomen. Wij vragen dan ook altijd van u om in eerste instantie te proberen de klacht samen op te lossen. U kunt er hierbij natuurlijk altijd voor kiezen om uzelf te laten vertegenwoordigen bij een eventueel gesprek, of later in de procedure. Is de klacht na een gesprek opgelost, dan wordt deze oplossing op schrift gesteld op het daarvoor bestemde klachtenformulier en ondertekenen beide partijen deze voor akkoord. Hiermee beschouwen wij de klacht dan als afgehandeld en slaan wij het klachtenformulier alleen op voor interne kwaliteitsdoeleinden. Indien er op dit punt in het proces een oplossing wordt gevonden, zal deze oplossing worden opgeschreven in het klachtenformulier en door alle betrokkenen voor akkoord ondertekend. Hiermee is de klacht afgehandeld. Ook in dit geval zal het klachtenformulier en de afhandeling alleen bewaard worden voor kwaliteitsverbeteringsdoeleinden.

Geen interne oplossing

Indien met de directie geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, of wanneer de aard van de klacht deze weg niet mogelijk maakt, kunt u er altijd voor kiezen om een klacht in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zal dan een uitspraak doen en een advies geven voor de oplossing van de klacht. De procedure bij de externe klachtenfunctionaris houdt in dat uw klacht schriftelijk naar de klachtenfunctionaris wordt toegestuurd. Deze zal vervolgens zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid stellen om de klacht toe te lichten, en zal waar nodig om extra informatie verzoeken. Het toelichten kan schriftelijk, maar ook mondeling worden gedaan. Na alle partijen de mogelijkheid te hebben gegeven om gehoord te worden, zal de onafhankelijke klachtenfunctionaris binnen een termijn van twee tot maximaal zes maanden een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht en haar oordeel over eventuele oplossingen.

Wanneer een gesprek met de klachtenfunctionaris niet leidt tot oplossing van het geschil, dan kan een cliënt een rechtszaak aanspannen of zich richten tot een onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraken van de geschilleninstantie zijn bindend, de kliniek zal zich aan de uitspraak moeten houden. Naast het bindend advies heeft de geschilleninstantie ook de mogelijkheid om een boete op te leggen tot maximaal € 25.000,00.

Na de uitspraak

Afhankelijk van de uitspraak van de Geschillencommissie en de mogelijkheid om de zorgverlening door te zetten, zal de kliniek met u op zoek gaan naar een interne oplossing. Als deze niet mogelijk is, kan een oplossing ook bestaan uit het afsluiten van de zorgverlening. Hierbij zal de kliniek hulp aanbieden in het zoeken van een vervangende zorgverlener indien dit gewenst is, of zal zij zorgdragen voor een correcte beëindiging van de zorgverlening.

Tevens zijn voor klachtrecht en geschillen aangesloten bij de Koepel voor Alternatieve Behandelwijzen (KAB)

Contactgegevens Interne klachtenfunctionaris

Mw. A. Denany
Telefoon: +31(0)407 113 026
E-mail info@newmedix.nl

Onafhankelijk Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie

Klachtportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
Spoed telefoon: +31(0)625 186 207
E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE GEZONDHEIDSONTWIKKELINGEN EN

ONTVANG HET CEL HERSTEL VOEDINGSPLAN KADO