img

Algemene voorwaarden

Versie maart 2019
Newmedix, verder ook kliniek genoemd, hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst. De behandelingsovereenkomst wordt ook bedoeld daar waar in de documenten wordt verwezen naar “behandelplan/overeenkomst”. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

1. Algemeen

 • In deze voorwaarden wordt onder Newmedix verstaan: Newmedix gevestigd op de Bosseweg 7b, 5682 BA Best, alsmede de aan Newmedix verbonden artsen, therapeuten, verpleegkundigen en administratief personeel en adviseurs.
 • De aan Newmedix verbonden artsen, verpleegkundigen en therapeuten zijn vermeld in het BIG/AGB/MBOG register; allen handelen conform de vigerende Beroepscodes. Newmedix staat vermeld in het AGB register onder praktijkcode 37058700
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ verstaan; iedereen die bij Newmedix een consult en of behandeling aanvraagt en verkrijgt.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ tevens de wettelijke vertegenwoordiger van de ‘cliënt/patiënt’ verstaan.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘overeenkomst’ verstaan; elk consult en elke behandeling.
 • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt/patiënt en Newmedix en worden ter hand gesteld aan de cliënt/patiënt bij de eerste afspraak. Tevens zijn deze voorwaarden in te zien op de website newmedix.nl en op te vragen bij Newmedix via info@newmedix.nl
 • Overeenkomsten worden uitsluitend aanvaardt door Newmedix. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Toestemming onderzoek & behandelings (informed consent)

 • De de toestemmingsovereenkomst onderzoek & behandeling tussen Newmedix en de cliënt/patiënt behelst de opdracht van de cliënt/patiënt aan Newmedix voor zowel onderzoek, consult als een behandeling.
 • Newmedix is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt/patiënt en mag weigeren een behandelingsplan op te stellen of, zodra opgesteld, uit te voeren.
 • Opzegging of opschorting van de behandeling is mogelijk indien de cliënt/patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Newmedix, haar dienstverleners, medewerkers, aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek.

3. Toestemming

 • De cliënt/patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van een behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Newmedix.
 • Newmedix kan op elk gewenst moment van de cliënt/patiënt verlangen dat de toestemming schriftelijk wordt bevestigd.
 • De toestemming van de cliënt/patiënt behelst tevens de bevoegdheid van Newmedix om hulppersonen in te schakelen. Newmedix is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Newmedix.
 • Newmedix behandeld uitsluitend patiënten tussen de 18 en 85 jaar.

4. Informatie

 • De cliënt/patiënt zal bij de eerste afspraak Newmedix op de hoogte te brengen èn houden van alle informatie en ontwikkelingen die de cliënt/patiënt aanbelangen en voor Newmedix noodzakelijk zijn te weten teneinde een optimale uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

5. Tarieven en zorgverzekering

 • Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • De cliënt/patiënt is zelf verantwoordelijk voor het doen van navraag over de vergoedingen bij de eigen verzekeraar en het declareren van facturen.

6. Betaling

 • De cliënt/patiënt heeft de keuze de factuur van Newmedix na het consult/ de behandeling te voldoen of te betalen na ontvangst van een digitale rekening of een andere organisatie die door Newmedix wordt ingeschakeld om de factuur aan te bieden. Betaling van een factuur via Newmedix of andere organisatie dient te worden betaald conform de voorwaarden zoals vermeld op de factuur.
 • Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt/patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
 • In het geval de cliënt/patiënt de factuur voor het consult en/of de behandeling niet tijdig en/of volledig voldoet, is er sprake van verzuim. De Newmedix is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt/patiënt in rekening te brengen. Newmedix is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt/patiënt.
 • Bij betalingsachterstand is Newmedix bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen vooruitbetaling.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt/patiënt een klacht tegen Newmedix indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Newmedix instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 • De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt/patiënt de overeenkomst beëindigt of Newmedix verzoekt om de behandeling aan een andere over te dragen.

7. Annulering

 • In het geval de cliënt/patiënt verhinderd is voor een afspraak dient annulering van de afspraak uiterlijk achtenveertig (48) uur voor aanvang van de afspraak bij Newmedix gemeld te worden.
 • Wordt de afspraak door de cliënt/patiënt niet of niet tijdig afgezegd, dan kan het tarief van het consult en of de behandeling geheel, dan wel – naar oordeel van newmedix – gedeeltelijk in rekening worden gebracht.
 • Afspraken kunnen elke werkdag telefonisch worden geannuleerd, doch dit kan uitsluitend tussen 09.00 uur en 13.00 uur, via het telefoonnummer 040 – 711 30 26. Annulering kan ook via een emailbericht aan info@newmedix.nl worden doorgegeven.
 • De annulering wordt door Newmedix geregistreerd op het moment dat door de cliënt/patiënt gebeld wordt of het emailbericht wordt ontvangen.

8. Aansprakelijkheid

 • Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Newmedix leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Newmedix afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 • Newmedix is evenwel niet aansprakelijk in het geval er zich op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt/patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Newmedix, waaronder, doch niet uitsluitend het niet volledig zijn door cliënt/patiënt van de informatieverstrekking over, en of ontwikkelingen inzake de cliënt/patiënt, in de ruimste zin van het woord, die Newmedix onthouden zijn.

9. Vrijwaring

 • De cliënt/patiënt vrijwaart Newmedix voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Newmedix toerekenbaar is.
 • Indien Newmedix door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt/patiënt gehouden Newmedix bij te staan in de ruimste zin van het woord en onverwijld al hetgene te doen dat in dat geval verwacht mag worden.
 • Mocht de cliënt/patiënt geen adequate maatregelen nemen om Newmedix bij te staan, dan is Newmedix, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die hierdoor voor Newmedix, in de ruimste zin van het woord, ontstaan, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

10. Klachten

 • In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt/patiënt over het consult en of de behandeling, zal de cliënt/patiënt hier zonder vertraging melding van doen bij Newmedix via telefoonnummer 040 – 711 30 26 (dagelijks tussen 09.00 uur en 12.00 uur) of per email aan info@newmedix.nl.
 • Newmedix en de cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

11. Nietigheid

 • In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.

12. Toepasselijk recht

 • Op de tussen Newmedix en de cliënt/patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Wijziging

 • Newmedix behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op een moment dat dit voor de Newmedix noodzakelijk is.
 • Elke wijziging op de algemene voorwaarden wordt elektronisch, via de website (newmedix.nl), onder de aandacht gebracht van de cliënt/patiënt.
 • Elke wijziging treedt één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de ter kennisgeving anders is vermeld.
 • Indien de cliënt/patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de kennisgeving een gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt/patiënt geacht kennis van de wijziging te hebben genomen en deze te hebben geaccepteerd.
 • Indien de cliënt/patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Privacy reglement

Versie maart 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • Organisatie: newmedix;
 • Management: de directie van newmedix;
 • Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens;
 • Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens;
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Verantwoordelijke: het management;
 • Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Derde partij: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
 • AP: Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens;
 • WBP: de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
 • WGBO: de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst;
 • Wet BIG: de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg;
 • Wet Samen: de wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden;
 • Klachtenregeling: de klachtenregeling is ingesteld overeenkomstig de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

 

Artikel 2. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
De persoonsgegevens die bij newmedix verwerkt worden, betreffen voornamelijk patiënt- en personeelsgegevens. Dit privacyreglement en de geheimhouding van persoonsgegevens is tevens van toepassing op alle medewerkers die in dienst zijn bij newmedix.
Het privacyreglement en de totale geheimhouding van persoonsgegevens is tevens van toepassing op alle derde partijen waarbij Vitalis in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden diensten afneemt. Uitsluitend voor zover conform artikel 3, lid 2 geen verplichting bestaat.

Artikel 3. Algemene bepalingen

Het management is verantwoordelijk voor het vaststellen van de algemene doelstellingen van de verwerkingssystemen waarvan gebruik wordt gemaakt.
Onverminderd de door het management vastgestelde algemene doelstellingen worden persoonsgegevens alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene en/of uit oogpunt van een verplichting in het kader van de wet zoals de WGBO, de WBP, de Wet BIG, de “Wet Samen” en/of ter vrijwaarding van een vitaal belang van de betrokkene.
Het management is er verantwoordelijk voor dat bij de verwerking van de persoonsgegevens de normen in acht worden genomen die de wet daarvoor stelt en worden weergegeven in dit reglement.
Het management kan een functionaris benoemen die in het kader van de gegevensbescherming toeziet op een verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de wet- en regelgeving. Het management is daarbij gehouden aan de wettelijke bepalingen van toepassing op een privacyfunctionaris, onder andere dient de functionaris te worden aangemeld bij de AP.

Artikel 4. Doel

Dit reglement is van toepassing binnen newmedix en heeft betrekking op de categorieën verwerkingen van persoonsgegevens.
Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de WBP en voor zover van toepassing, de bepalingen van ander wetten zoals de WGBO, de BOPZ, de algemene Wet inzake Rijksbelastingen en de Wet Samen.
Binnen de doelstelling van dit reglement zullen geen andere gegevens worden opgenomen dan onder artikel 1 omschreven.

Artikel 5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn.
Het management is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens. Zijn handelwijze met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement.

Artikel 6. Verwerking van persoonsgegevens (voor zover niet zijnde zorggegevens)

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:
de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene;
dit noodzakelijk is voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak;
dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt én het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert.

Artikel 7. Informatieverstrekking aan de betrokkene

Gegevens verkregen bij betrokkene:
Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de medewerker die de gegevens verzamelt, voor het moment van verkrijging de betrokkene mede:

 • a. de identiteit van de verwerkende organisatie en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.
 • b. nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

Het management draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Het management draagt er zorg voor dat de betrokkene voldoende geïnformeerd is alvorens toestemming kan worden gegeven (zgn. Informed consent). Deze expliciete toestemming hoeft niet schriftelijk te worden gegeven. Toestemming kan ook blijken uit woord of gedrag.
Een voorbeeld van een overeenkomst is de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de huurovereenkomst, bijvoorbeeld de gegevensaanlevering in het kader van artikel 22 “Wet ziekenhuisvoorzieningen’.
Hierbij dienen ook de verantwoordelijke in het kader van de BOPZ en/of WMO worden betrokken.
Deze algemene kennisgeving kan geschieden door bijvoorbeeld het uitreiken van een informatiebrochure of door informatie over het reglement en de verwerking van persoonsgegevens op te nemen in de huisregels.
Aangezien de verwerking van de gegevens wordt gedaan door een zorgverlenende instelling, mag in het algemeen worden aangenomen dat de betrokkene weet of kan weten dat verwerking van gegevens plaatsvindt. Kennisgeving van opname van gegevens aan de individuele betrokkene kan dan achterwege blijven. Volstaan kan worden met een algemene kennisgeving van het bestaan van de verwerking en dit reglement. Dit is anders indien andere doelen dan zorgverlening een zelfstandige doelstelling vormen van de verwerking, bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. In dat geval kan niet zonder meer worden aangenomen dat de betrokkene van deze doelstelling weet heeft.
Het niet voldoen aan de informatieplicht zal leiden tot een onrechtmatige verwerking. Zie ook artikel 5, lid 1.
De uitdrukkelijke toestemming: de betrokkene dient in woord, geschrift of gedrag uitdrukking te hebben gegeven aan zijn wil toestemming te verlenen aan de hem betreffende gegevensverwerking.
Verwerking van persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen met betrekking tot anderen dan degene omtrent wie de gegevens oorspronkelijk zijn verkregen is ook niet toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of enig familielid waarop de gegevens eveneens betrekking hebben.
De hier genoemde categorieën vertegenwoordigers komen overeen met de in de WGBO en BOPZ genoemde categorieën. Onder verwijdering dient men tevens vernietiging te verstaan.

Gegevens elders verkregen:
Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene worden verkregen, deelt de medewerker die de gegevens verzamelt, de betrokkene de informatie mede als genoemd in artikel 7, lid 1 en 2, tenzij deze reeds daarvan op de hoogte is:

 • a. op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens, of
 • b. wanneer de gegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan een derde, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking.

De medewerker die de gegevens verwerkt, verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
Het bepaalde onder 1. is niet van toepassing indien de mededeling van de informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de medewerker die de gegevens verzamelt, de herkomst van de gegevens vast.
Het bepaalde onder 1. is eveneens niet van toepassing indien de vaststelling of de verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de medewerker die de gegevens verwerkt, de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot de vastlegging of verstrekken van de hem betreffende gegevens heeft geleid.
Indien de medewerker die de gegevens verwerkt, de betrokkene niet heeft geïnformeerd conform dit artikel, betekent dit dat de persoonsgegevens op een niet behoorlijke en onzorgvuldige wijze zijn verwerkt.

Artikel 8. Specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens

Voor verwerking van zorggegevens is uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene vereist, tenzij het een geval betreft als genoemd in de leden 2. en 6. van dit artikel, of indien verstrekking noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.
Zonder toestemming van de betrokkene kunnen, met inachtneming van het derde lid door het management of in zijn opdracht, persoonsgegevens betreffende de gezondheid ter verwerking worden verstrekt aan:

 • a. hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene; dan wel met het oog op het beheer van de organisatie van het management.
 • b. verzekeraars voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, met uitsluiting van lid 4 van dit artikel en de betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan personen of instellingen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.
Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de gegevensverwerking de beroepsbeoefenaar die deze gegevens heeft verzameld, degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden. Voorts hebben toegang tot de gegevensverwerking: Het management, de door het management aangestelde medewerkers die met het beheer van de gegevens belast zijn en de bewerker persoonsgegevens voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene dan wel het beheer van de gegevens noodzakelijk is.
Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen alleen worden verwerkt voor zover deze gegevens uitsluitend betrekking hebben op de betrokkene die deze gegevens heeft verstrekt tenzij een zwaarwegend geneeskundig belang prefereert of de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. In dat laatste geval is punt 8 van dit artikel van toepassing. Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs niet herleidbaar zijn, kan het Management besluiten deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de gegevensverwerking.
Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid en seksuele leven mogen uitsluitend worden verwerkt indien en voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verstrekking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
Persoonsgegevens kunnen alleen dan zonder toestemming van de betrokkene ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek worden verstrekt indien:

 • a. het onderzoek een algemeen belang dient,
 • b. de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is,
 • c. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost en
 • d. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9. Vertegenwoordiging

Indien de betrokkene (hier: de patiënt) jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen dan wel de voogd in plaats van de betrokkene.
Hetzelfde geldt voor de patiënt die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
Indien de patiënt in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de patiënt zelf diens ouders op.
Indien de patiënt de leeftijd heeft van zestien jaar of ouder en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, dan treedt, in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op:

 • a. de curator of mentor indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem een mentorschap is ingesteld;
 • b. de persoonlijk gemachtigde indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd, tenzij deze persoon niet optreedt;
 • c. de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst of ontbreekt;
 • d. een kind, broer of zus van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst.

Echter ook indien de patiënt de leeftijd van zestien jaar of andere betrokkene de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en wel in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, heeft hij de mogelijkheid een andere persoon schriftelijk te machtigen in diens plaats als vertegenwoordiger te treden.
De toestemming kan door de betrokkene of zijn vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.
De persoon, die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken.
Indien een vertegenwoordiger optreedt namens de betrokkene, komt het management zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet en dit reglement na jegens deze vertegenwoordiger, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed verantwoordelijke.

Artikel 10. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.
De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.
Een mogelijke beperkinggrond voor inzage en afschrift kunnen zijn gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, het management daaronder begrepen.
Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, die ten hoogste € 4,50 bedraagt voor de eerste 100 kopieën (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden besluit van 13 juni 2001, nummer 305).

Artikel 11. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen.
De betrokkene kan verzoeken om verwijdering van op hem betrekking hebbende gegevens.
Het management draagt zorg (voor zowel patiëntgegevens als personele gegevens), voor een schriftelijk bericht aan de verzoeker, binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of verwijdering, waarin vermeld staat of, dan wel in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.
Het management draagt er zorg voor dat een beslissing tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
Het management draagt zorg voor het verwijderen van de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Artikel 12. Bewaren van gegevens

Met inachtneming van de wettelijke bepalingen stelt het management vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Deze bewaartermijnen zijn:

 • a. voor medische gegevens en zorggegevens: in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd , of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener c.q. de zorg van een goede verantwoordelijke voortvloeit. Als moment waarop het document is vervaardigd wordt bij newmedix uitgegaan van het laatste consult van de patiënt, dus de laatste keer dat het dossier ten behoeve van de behandeling gebruikt is;
 • b. voor gegevens in het kader van de wet BOPZ: in beginsel vijf jaren na dato van vervaardiging of beëindiging van behandeling of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener c.q. de zorg van een goede verantwoordelijke voortvloeit;
 • c. voor gegevens van niet-medische aard: niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij geanonimiseerd, indien en voor zover zij uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. In bijlage 2, welke bijlage een onderdeel vormt met het privacyreglement, is een overzicht gegeven van bewaartermijnen.

Indien de bewaartermijn van de zorggegevens is verstreken of de betrokkene doet een verzoek tot verwijdering vóór het verstrijken van de geldende bewaartermijn, worden de betreffende medische persoonsgegevens verwijderd, zulks binnen een termijn van drie maanden.
Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de betrokkene en het management overeenstemming bestaat.
Opslag van persoonlijke gegevens bij ons. Om onze diensten te kunnen leveren aan jou, slaan we zowel persoonlijke als niet persoonlijk identificeerbare data op over bedrijven en individuen die onze dienst gebruiken. Deze gegevens kunnen onder andere een naam, telefoonnummer bevatten. We verzamelen persoonsgegevens wanneer jij je aanmeldt als patient bij ons, gebruikmaakt van onze dienstverlening of contact opneemt met onze balie.We verzamelen, bewaren en gebruiken je persoonlijke informatie zodat je gebruikt kunt maken van onze websites of producten en aangesloten diensten.We gebruiken je gegevens onder andere om:
Maken van behandelplannen,
Medicatie overzichten
Je aan te melden voor een nieuw gebruikersaccount op basis van je naam, e-mailadres en wachtwoord;
Leveren van alle diensten om een goed behandeltraject te kunnen voltooien
Het leveren van ondersteuning.
Omdat we graag onze dienstverlening zo goed mogelijk willen afstemmen op de wensen van onze clienten, slaan we naast persoonlijke gegevens ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie op over onze gebruikers en het gebruik van onze dienst.

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de bovengenoemde doeleinden. Je hebt bij ons het recht, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vergeten te worden. Je kunt dit doen door een verzoek in te dienen uw gegevens te verwijderen. We zullen dan alle informatie verwijderen uit onze systemen.

Beveiliging van je gegevens

We hebben gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt constant in de gaten gehouden. Alle verbindingen naar onze servers zijn beveiligd met een SSL-verbinding. Alle wachtwoorden worden bij ons veilig opgeslagen d.m.v. cryptografische beveiliging.

We hebben toegang tot uw gegevens beveiligd met autorisatie profielen. zodat medewekers alleen voor bepaalde (relevante) delen toegang hebben in uw medisch dossier.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden

We zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij we daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling.

We behouden ons het recht voor (een deel van) je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Newmedix B.V, bijvoorbeelddoor een fusie of overname door een andere onderneming. We zullen ons inspannen, indien jouw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, jouw hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op onze website of een advertentie in een landelijk dagblad.

Onze website bevat links naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Gebruik van cookies

Op websites van ons wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. We gebruiken cookies om je sessie en gebruikersnaam te onthouden. Het is voor ons technisch onmogelijk om de dienst aan te bieden zonder deze cookies. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Je hebt de mogelijkheid je browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van onze dienst wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je kunt ons altijd een verzoek sturen om op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. We zullen binnen vier weken reageren op je verzoek. Nadat je antwoord van ons hebt gehad, kun je aangeven wat je wilt doen met deze gegevens. Je kunt deze gegevens aanvullen, verbeteren of verwijderen. We zullen binnen vier weken, nadat we je wijzigingen hebben ontvangen, reageren op de aanpassingen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

We kunnen ons Privacy Statement wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Onderaan staat de datum van deze huidige versie. We raden je daarom aan om regelmatig ons privacy statement te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Indien je nog vragen hebt over ons Privacy Statement, dan kun je contact met ons opnemen. Onze helpdesk helpt je graag verder als je informatie nodig heeft over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. Mail de helpdesk op info@newmedix.nl

Artikel 13. Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kunnen medewerkers zich wenden tot het management en patiënten tot de binnen de instelling functionerende klachtencommissie, overeenkomstig de regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling.
De AP kan conform de WBP verzoeken een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door het management in overeenstemming is met de WBP; dan wel gebruik maken van de in hoofdstuk 8 van de WPB neergelegde beroepsmogelijkheden.

Artikel 14. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

Wijzigingen in dit reglement worden vastgesteld door het management en aangebracht onder verantwoordelijkheid van het management.
De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vanaf vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
Dit reglement is per 01–05-2018 in werking getreden en is op te vragen bij de receptie van de kliniek, daarnaast is het in te zien via de website.

Disclaimer

Versie maart 2019
De volledige inhoud van deze website is gebaseerd op de inzichten en meningen van Newmedix, behalve als dit anders is aangegeven. Individuele artikelen zijn gebaseerd op de opinies en inzichten van de respectievelijke auteur, die zich het recht op copyright voorbehoud.

De informatie op deze website is niet bedoeld om een één-op-één relatie met een gekwalificeerde gezondheidsprofessional te vervangen, en deze informatie is niet bedoeld als medisch advies. De intentie van deze informatie, is om kennis en informatie te delen zoals deze is opgedaan door newmedix en zijn samenwerkende partners.

Newmedix moedigt u aan om uw eigen gezondheidsbeslissingen te nemen, gebaseerd op uw eigen onderzoek en in samenwerking met een gekwalificeerde gezondheidsprofessional.

wht-icon