Algemene voorwaarden | Newmedix

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Newmedix, verder ook kliniek genoemd, hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst. De behandelingsovereenkomst wordt ook bedoeld daar waar in de documenten wordt verwezen naar “behandelplan/overeenkomst”. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder Newmedix verstaan: Newmedix gevestigd op de Bosseweg 7b, 5682 BA Best, alsmede de aan Newmedix verbonden artsen, therapeuten, verpleegkundigen en administratief personeel en adviseurs.

1.2 De aan Newmedix verbonden artsen, verpleegkundigen en therapeuten zijn vermeld in het BIG/AGB/MBOG register; allen handelen conform de vigerende Beroepscodes. Newmedix staat vermeld in het AGB register onder praktijkcode 37058700

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ verstaan; iedereen die bij Newmedix een consult en of behandeling aanvraagt en verkrijgt.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ tevens de wettelijke vertegenwoordiger van de ‘cliënt/patiënt’ verstaan.

1.5 In deze voorwaarden wordt onder ‘overeenkomst’ verstaan; elk consult en elke behandeling.

1.6 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt/patiënt en Newmedix en worden ter hand gesteld aan de cliënt/patiënt bij de eerste afspraak. Tevens zijn deze voorwaarden in te zien op de website newmedix.nl en op te vragen bij Newmedix via info@newmedix.nl

1.7 Overeenkomsten worden uitsluitend aanvaardt door Newmedix. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Toestemming onderzoek & behandelings (informed consent)

2.1 De de toestemmingsovereenkomst onderzoek & behandeling tussen Newmedix en de cliënt/patiënt behelst de opdracht van de cliënt/patiënt aan Newmedix voor zowel onderzoek, consult als een behandeling.

2.2 Newmedix is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt/patiënt en mag weigeren een behandelingsplan op te stellen of, zodra opgesteld, uit te voeren.

2.3 Opzegging of opschorting van de behandeling is mogelijk indien de cliënt/patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Newmedix, haar dienstverleners, medewerkers, aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek.

3. Toestemming

3.1 De cliënt/patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van een behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Newmedix.

3.2 Newmedix kan op elk gewenst moment van de cliënt/patiënt verlangen dat de toestemming schriftelijk wordt bevestigd.

3.3 De toestemming van de cliënt/patiënt behelst tevens de bevoegdheid van Newmedix om hulppersonen in te schakelen. Newmedix is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Newmedix.

3.4 Newmedix behandeld uitsluitend patiënten tussen de 18 en 85 jaar.

4. Informatie

4.1 De cliënt/patiënt zal bij de eerste afspraak Newmedix op de hoogte te brengen èn houden van alle informatie en ontwikkelingen die de cliënt/patiënt aanbelangen en voor Newmedix noodzakelijk zijn te weten teneinde een optimale uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2 De cliënt/patiënt is zelf verantwoordelijk voor het doen van navraag over de vergoedingen bij de eigen verzekeraar en het declareren van facturen.

6. Betaling

6.1 De cliënt/patiënt heeft de keuze de factuur van Newmedix na het consult/ de behandeling te voldoen of te betalen na ontvangst van een digitale rekening of een andere organisatie die door Newmedix wordt ingeschakeld om de factuur aan te bieden. Betaling van een factuur via Newmedix of andere organisatie dient te worden betaald conform de voorwaarden zoals vermeld op de factuur.

6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt/patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 In het geval de cliënt/patiënt de factuur voor het consult en/of de behandeling niet tijdig en/of volledig voldoet, is er sprake van verzuim. De Newmedix is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt/patiënt in rekening te brengen. Newmedix is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt/patiënt.

6.4 Bij betalingsachterstand is Newmedix bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen vooruitbetaling.

6.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt/patiënt een klacht tegen Newmedix indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Newmedix instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt/patiënt de overeenkomst beëindigt of Newmedix verzoekt om de behandeling aan een andere over te dragen.

7. Annulering

7.1 In het geval de cliënt/patiënt verhinderd is voor een afspraak dient annulering van de afspraak uiterlijk achtenveertig (48) uur voor aanvang van de afspraak bij Newmedix gemeld te worden.

7.2 Wordt de afspraak door de cliënt/patiënt niet of niet tijdig afgezegd, dan kan het tarief van het consult en of de behandeling geheel, dan wel – naar oordeel van newmedix – gedeeltelijk in rekening worden gebracht.

7.3 Afspraken kunnen elke werkdag telefonisch worden geannuleerd, doch dit kan uitsluitend tussen 09.00 uur en 13.00 uur, via het telefoonnummer 040 – 711 30 26. Annulering kan ook via een emailbericht aan info@newmedix.nl worden doorgegeven.

7.4 De annulering wordt door Newmedix geregistreerd op het moment dat door de cliënt/patiënt gebeld wordt of het emailbericht wordt ontvangen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Newmedix leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Newmedix afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

8.2 Newmedix is evenwel niet aansprakelijk in het geval er zich op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt/patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Newmedix, waaronder, doch niet uitsluitend het niet volledig zijn door cliënt/patiënt van de informatieverstrekking over, en of ontwikkelingen inzake de cliënt/patiënt, in de ruimste zin van het woord, die Newmedix onthouden zijn.

9. Vrijwaring

9.1 De cliënt/patiënt vrijwaart Newmedix voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Newmedix toerekenbaar is.

9.2 Indien Newmedix door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt/patiënt gehouden Newmedix bij te staan in de ruimste zin van het woord en onverwijld al hetgene te doen dat in dat geval verwacht mag worden.

9.3 Mocht de cliënt/patiënt geen adequate maatregelen nemen om Newmedix bij te staan, dan is Newmedix, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die hierdoor voor Newmedix, in de ruimste zin van het woord, ontstaan, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

10. Klachten

10.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt/patiënt over het consult en of de behandeling, zal de cliënt/patiënt hier zonder vertraging melding van doen bij Newmedix via telefoonnummer 040 – 711 30 26 (dagelijks tussen 09.00 uur en 12.00 uur) of per email aan info@newmedix.nl.

10.2 Newmedix en de cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

11. Nietigheid

11.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op de tussen Newmedix en de cliënt/patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Wijziging

13.1 Newmedix behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op een moment dat dit voor de Newmedix noodzakelijk is.

13.2 Elke wijziging op de algemene voorwaarden wordt elektronisch, via de website (newmedix.nl), onder de aandacht gebracht van de cliënt/patiënt.

13.3 Elke wijziging treedt één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de ter kennisgeving anders is vermeld.

13.4 Indien de cliënt/patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de kennisgeving een gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt/patiënt geacht kennis van de wijziging te hebben genomen en deze te hebben geaccepteerd.

13.5 Indien de cliënt/patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.